Đang tải dữ liệu.

Chào mừng bạn đến với Giải pháp thanh toán API của MITEX

Trước khi kết nối, vui lòng xác nhận xem bạn đã hoàn thành 4 bước sau chưa:


# Nhắc nhở Hướng dẫn
1 Tài khoản MITEX hiện có Vui lòng sử dụng email thực để đăng ký tài khoản của bạn.
2 Liên kết trang web của bạn và mật khẩu IPN đã được điền. Đăng nhập tài khoản của bạn, điền vào dữ liệu của bạn trong "Hồ sơ của tôi" - "Công cụ người bán"
3 Tạo khóa API của riêng bạn Đăng nhập tài khoản của bạn , đã tạo khóa API của riêng bạn trong "Tiểu sử của tôi" - "Cài đặt API"
4 Đọc tài liệu API và thiết lập theo yêu cầu Tài liệu API

Sau khi hoàn thành 4 bước trên, bạn có thể bắt đầu truy cập API.