Đang tải dữ liệu.

Phí của MITEX


Phí nhận được

Miễn phí

Phí gửi

Chúng tôi sẽ điều chỉnh phí gửi theo điều kiện blockchain thường xuyên.

Phí hóa đơn

Tỷ lệ hóa đơn API 0.25%

API sử dụng Token tạo phí hóa đơn 0.015 ETH

Địa chỉ phụ gửi đến địa chỉ chính

Bất kỳ ETH hoặc ERC20 sử dụng hóa đơn hoặc địa chỉ phụ gửi đến địa chỉ chính sẽ tiêu tốn ETH là phí mạng.

Địa chỉ phụ coin khác gửi đến địa chỉ chính sẽ tự động tiêu thụ 0.10% phí mạng.